Cwestiynau Cyffredin am Wobr PetWise

Ydych chi'n meddwl am helpu plant i ddod yn 'PetWise' ond mae gennych chi ychydig mwy o gwestiynau? Rydyn ni wedi llunio rhai cwestiynau cyffredin am ein rhaglen gwobrau ysgolion.

Rydyn ni am helpu pawb i ddod ychydig yn fwy 'PetWise' a bydd addysgu plant am sut i ofalu'n iawn am ein hanifeiliaid anwes yn cael effaith enfawr yn y tymor hir. Dyna’n union yw bwriad ein Gwobr PetWise, gyda gweithgareddau sy'n gysylltiedig â'r cwricwlwm ar gyfer plant sy'n caru anifeiliaid anwes.

Os ydych chi'n barod i gofrestru, mae hynny'n wych! Dilynwch y ddolen isod. Os oes gennych chi ambell gwestiwn o hyd, rydyn ni wedi ceisio ateb rhai o'r rhai mwyaf cyffredin.

Contents

Faint mae’n gostio?

Dim byd – mae'r wobr yn rhad ac am ddim! Os hoffech chi helpu i godi arian i gefnogi ein gwaith achub bywydau a diolch i ni am yr adnoddau, gallwch wneud hynny unrhyw bryd drwy ein botwm 'Cyfrannu' ar eich dangosfwrdd ac, os byddwch chi'n cyfrannu yn ystod y lefel lansio, byddwch chi'n cael 300 pwynt ychwanegol. Rydyn ni'n gwerthfawrogi unrhyw roddion – bach a mawr.

Sut mae’n gweithio?

Mae'r rhaglen wobrau’n cynnwys diwrnod lansio cychwynnol a thair prif lefel: Efydd, Arian ac Aur. I basio pob lefel, mae angen i chi ennill pwyntiau drwy gyflwyniadau, gweithgareddau a thaflenni gwaith. Mae angen 1,000 o bwyntiau arnoch chi i symud ymlaen i'r lefel nesaf.

Mae gan bob lefel o leiaf ddau gyflwyniad PowerPoint, cyfres o weithgareddau byr fel gemau Top Trumps, troellwyr lles, adroddiadau papur newydd, darnau ysgrifennu mawr, cofnodion dyddiadur a chwisiau ac ambell weithgarwch gweithredu cymdeithasol.

Pa bynciau sy'n cael sylw?

Mae pob cam yn ymdrin â phynciau gwahanol:

Lansiad

  • Mae'r lefel hon yn cynnwys cyflwyniad a gwers hanes, yn ogystal â gweithgareddau difyr i gyflwyno plant i'r pwnc a'u hysbysu am y wobr.

Efydd

  • 'Get PetWise' - Mae'r sesiwn hon yn rhoi trosolwg o'r hyn y mae anifeiliaid anwes ei angen i fod yn iach ac yn hapus. Mae’n seiliedig ar ofal cathod, cŵn a chwningod, ac mae'n addysgu plant sut i fod yn berchnogion anifeiliaid anwes cyfrifol. Mae'r gweithgareddau dilynol o'r rhain yn ymdrin â phynciau megis: anifeiliaid sydd angen lloches, gofal iechyd ataliol, dymuniadau o gymharu ag anghenion, perchnogaeth gyfrifol ar anifeiliaid anwes a sut i gadw'n hapus ac yn iach.
  • Yn yr Ysbyty Anifeiliaid Anwes - Mae'r sesiwn hon yn dod â'r Ysbyty Anifeiliaid Anwes i chi. Byddwch chi'n mynd ar daith drwy'r ysbyty, yn dilyn Cyril, un o'n cleifion arbennig, drwy ei raglen driniaeth. Mae'r gweithgareddau dilynol ar gyfer y sesiwn hon yn cynnwys: gemau difyr i ddysgu mwy am yrfaoedd gydag anifeiliaid, dyddiadur ci sâl, pelydrau-x gwrthrych estron, chwarae rôl a phwysigrwydd cadw gwrthrychau niweidiol allan o gyrraedd ci.

Arian

  • Cyfathrebu â Chŵn - Mae'r sesiwn hon yn egluro sut i ddeall yr hyn mae cŵn yn ei ddweud wrthym drwy iaith eu corff a sut i gadw'n ddiogel wrth ymyl cŵn. Mae'r gweithgareddau dilynol yn cynnwys pynciau fel: teimladau a hanes dofi.
  • Anifeiliaid Arwrol - Mae'r sesiwn hon yn edrych ar weithredoedd dewr ac arwrol anifeiliaid o gyfnodau rhyfel hyd heddiw drwy raglen fedalau PDSA. Mae'r gweithgareddau dilynol ar gyfer y sesiwn hon yn atgyfnerthu'r dysgu o'r sesiwn ac yn annog plant i feddwl am anifeiliaid dewr yn eu cymunedau lleol.
  • Paratoi ar gyfer yr Anifail Anwes Cywir - Mae'r sesiwn hon yn trafod y costau sy'n gysylltiedig â bod yn berchen ar anifeiliaid anwes poblogaidd gyda ffocws Mathemateg ar gyfer plant o oedrannau priodol ac yn annog plant i wneud penderfyniad gwybodus wrth ddewis anifail anwes. Mae'r gweithgareddau dilynol ar gyfer y sesiwn hon yn cynnwys: siart cyfrif i ddarganfod faint o blant sy'n berchen ar anifeiliaid anwes a pha anifeiliaid anwes sydd fwyaf poblogaidd yn eich dosbarth neu eich grŵp o ffrindiau; astudiaethau achos lle mae'n rhaid i'r plant benderfynu pa anifeiliaid anwes sydd fwyaf addas i deuluoedd penodol; a chanfod costau cychwynnol cael anifail anwes a pha anifeiliaid sy'n gwneud yr anifeiliaid anwes gorau.

Aur

  • Gyrfaoedd sy'n gysylltiedig ag anifeiliaid - Mae'r sesiwn hon yn nodi rhai o'r gwahanol yrfaoedd sy'n golygu gweithio gydag anifeiliaid. Mae'r gweithgareddau dilynol yn cwmpasu pwnc gyrfaoedd.
  • Stereoteipiau - Mae'r sesiwn hon yn annog plant i gwestiynu eu rhagfarnau am bobl ac anifeiliaid ac yn mynd i'r afael â'r ffordd mae'r cyfryngau'n portreadu rhai bridiau, megis Daeargi Tarw Swydd Stafford. Mae'r gweithgareddau dilynol ar gyfer y sesiwn hon yn cynnwys: erthygl papur newydd ddarbwyllol, tasgau ymchwil, trafodaethau am y Ddeddfwriaeth Cŵn Peryglus a gweithgareddau paru i fynd i'r afael â rhagfarn.

Sut alla i ei gynnwys yn ein cwricwlwm ysgol?

Mae ein holl sesiynau a gweithgareddau yn dilyn y cwricwlwm presennol ar gyfer eich gwlad (Cymru, Lloegr, yr Alban a Gogledd Iwerddon) ar draws pynciau amrywiol megis Dinasyddiaeth, Saesneg, Mathemateg, Gwyddoniaeth a TGCh.

Gellir cynnwys y gweithgareddau yn eich cwricwlwm presennol, er enghraifft, mae gennym ni weithgaredd lle mae disgyblion yn creu siart cyfrif - gellir cyflwyno hyn fel rhan o'ch cynllunio Mathemateg eich hun neu fel rhan o bwnc ehangach yn seiliedig ar anifeiliaid anwes.

A fydd yn golygu llawer o waith ychwanegol?

Na fydd, ein nod yw darparu popeth y bydd ei angen arnoch chi i gynnal pob sesiwn. Mae gan ein cyflwyniadau PowerPoint nodiadau helaeth, felly nid oes angen unrhyw waith paratoi ychwanegol ac mae ein cynlluniau gwersi yn amlinellu pob sesiwn mewn modd cam wrth gam, hawdd ei ddilyn. Mae gan y gweithgareddau daflenni gwaith gweithgarwch, lle bo'n bosib, ac mae'r dystiolaeth y mae angen i chi ei chyflenwi er mwyn llwyddo yn syml ac yn rhwydd i’w lanlwytho.

Os ydych chi'n byw mewn rhanbarth lle mae gennym ni Nyrs Filfeddygol Gymunedol ac Addysg, bydd eu hymweliad yn dal i gyfrif tuag at eich pwyntiau.

Pa mor hir fydd yn ei gymryd i mi ei gwblhau?

Nid oes terfyn amser penodol ar gyfer cwblhau'r wobr. Mae wedi’i gynllunio fel na ddylai gymryd mwy nag un flwyddyn ysgol ond mae'n dibynnu ar y ffordd mae eich ysgol yn gweithio. Gall ysgolion sydd am ganolbwyntio ar bwnc anifeiliaid anwes fel rhan o'u cwricwlwm gwblhau'r wobr mewn un tymor ysgol hyd yn oed.

Os ydych chi'n addysgu gartref, mae'n dibynnu pa mor aml y caiff ei addysgu - gall y rhan fwyaf o ysgolion cartref gwblhau'r wobr dros ychydig wythnosau a gall ysgolion sy'n neilltuo amser i'r wobr bob wythnos gael gwobr o fewn tymor.

Pwy sy'n gallu cymryd rhan?

Mae'r wobr yn agored i unrhyw un a hoffai gefnogi PDSA drwy gymryd rhan. Nid oes isafswm nac uchafswm o ran nifer y plant.

Rydyn ni'n gweld bod y wobr yn boblogaidd ymhlith Ysgolion Cynradd, Ysgolion Cartref, Grwpiau Gwisg Ysgol ac Ysgolion Arbennig, ond nid yw'n unigryw i'r grwpiau hyn.

Mae'r adnoddau wedi'u bwriadu ar gyfer cyfnodau allweddol 1 a 2 (5-11 oed) ond gellir eu haddasu'n hawdd. Os nad ydych chi'n siŵr a fydd yr adnoddau'n addas i'ch plentyn/plant, rydyn ni'n dal i'ch cynghori chi i gofrestru i gael mynediad at yr adnoddau am ddim. Nid oes rheidrwydd arnoch chi i gwblhau'r wobr ar ôl i chi gofrestru.

Pa fathau o dystiolaeth sy'n dderbyniol?

Rydyn ni'n adolygu pob darn o dystiolaeth yn unigol, felly rydyn ni'n hapus i chi ddarparu tystiolaeth mewn unrhyw ffordd y gallwch chi. Gall fod mor syml â ffotograff a dynnwyd ar eich ffôn o naill ai'r daflen waith neu eich plentyn/plant yn cwblhau'r dasg neu ddogfen Word yn dweud wrthym beth wnaethoch chi a phryd.

Does gen i ddim argraffydd gartref, a all fy mhlentyn gymryd rhan beth bynnag?

Wrth gwrs! Gallwch chi weld ein holl weithgareddau ar gyfrifiadur, llechen neu ffôn ac rydyn ni'n hapus iddyn nhw gael eu cwblhau ar ddarnau o bapur. Cyn belled â bod gan eich plentyn fynediad at ddyfais ddigidol a phen a phapur, gallan nhw gymryd rhan.

Beth sy'n digwydd ar ôl i ni gwblhau'r wobr?

Unwaith y bydd y lefel aur wedi'i chwblhau, bydd eich ysgol neu eich plentyn yn cael ein statws 'PetWise'.

Bydd ysgolion yn cael delwedd cydraniad uchel o'r logo i'w arddangos ar wefan eich ysgol ac unrhyw ohebiaeth at rieni. Byddwch chi’n derbyn tystysgrif a phlac gwydr hefyd i'w arddangos yn y brif gyntedd/y dderbynfa.

Bydd Ysgolion Cartref ac unigolion yn cael e-dystysgrif ar ôl ei gwblhau a laniard a bathodyn pin ar gyfer pob plentyn a gymerodd ran.

Mae'r wobr yn para dwy flynedd ac yna mae'n ofynnol i chi gwblhau sesiwn ddiweddaru fer – ni fyddai hyn yn cymryd mwy na diwrnod neu ddau i'w gwblhau a byddai'n para am ddwy flynedd arall.

Fe wnaethon ni gofrestru fel ysgol gartref ond mae fy mhlentyn yn mynd yn ôl i'r ysgol, allwn ni barhau â'r wobr o hyd?

Gallwch, wrth gwrs! Gall eich plentyn barhau i weithio ar y wobr gartref, y tu allan i oriau ysgol, fel unigolyn. Os bydd ei ysgol yn dewis cymryd rhan yn y wobr, byddan nhw'n cael cyfrif ar wahân.

Oes gennych chi ragor o gwestiynau?

Os oes gennych chi ragor o gwestiynau, bydd ein tîm yn fwy na pharod i helpu! Anfonwch e-bost atom yn education@pdsa.org.uk a byddwn ni'n cysylltu â chi cyn gynted ag y gallwn ni.

Yn barod i ddod yn 'PetWise'?